..samen bereiken we het doel test het zelf >>

testdiscipline

 

testadvisering

Een reden voor testen is dat, als de bedrijfsapplicatie faalt, het imago van de applicatie en/of de gebruikende organisatie er onder lijdt. Aan testen zijn kosten verbonden, maar niet testen (en mogelijk imago schade als gevolg) is duurder. Derhalve is de testmissie van Infocon dan ook om het optimum te vinden tussen kosten en kwaliteit. Wij vinden, dat er in ‘testland’ veel laaghangend fruit te plukken is. In onze optiek kunnen we hiervan voor u zonder veel moeite drie vruchten plukken: die van procesinrichting (inrichten testproces volgens procesvisie), die van attitude (toepassen vereenvoudigde procesmodellen) en die van de inzet van tools.

testmanagement

Voor Infocon begint de rol van testmanager al tijdens de planvorming omtrent het uit te voeren project (Inception fase). Op basis van de eerste beelden over aanpak, uitrol, projectresultaten, e.d. stellen wij een teststrategie vast met bijbehorende planningsconsequenties. Onderdeel van de teststrategie is een beeld over de wijze waarop verschillende testsoorten, testvormen en testtechnieken toegepast gaan worden. Het vaststellen van de teststrategie doen wij iteratief vanuit een interactie tussen de verschillende disciplines. Resultaten worden vastgelegd in een Master Test Plan (MTP). Tevens draagt onze testmanager in de initiatiefase bij tot de totstandkoming van de acceptatiestrategie met bijbehorende planningsaspecten (tijd, middelen).

In de vervolgfasen van de systeemontwikkeling richt de testmanager van Infocon zich op het voorbereiden van de tests (Elaboration fase), zorgt hij/zij voor het bewaken van de compleetheid en acceptatie (Construction fase) en zorgt hij/zij voor de acceptatie en de invoering van het systeem (Transition fase).

testen

Feitelijk is dit de eindcontrole; de controle of het product of systeem voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

In onze testaanpak worden er vanaf het ontstaan van de eerste bouwstenen van het systeem programmatests uitgevoerd. Gecontroleerd wordt of het deelproduct zelfstandig goed werkt en of het goed samenwerkt met de deelproducten van andere bouwers. Hierna wordt tijdens de integratietests grotere delen van het systeem integraal getest. De systeemtest moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de in de functionele en technische specificaties gestelde eisen voldoet. Deze zogeheten 'white-box' tests worden door ontwikkelaars uitgevoerd. Nadat de ontwikkelaars de systeemtest hebben uitgevoerd wordt het systeem ter acceptatie(test) aan u aangeboden. De acceptatie(test) vindt plaats voor de implementatie van het systeem.

Een testrapportage sluit de testfase af.