..samen bereiken we het doel test het zelf >>

wat we doen

Kwaliteitszorg in ICT-projecten is geen op zichzelf staande activiteit. In een ICT-project vinden diverse processen plaats. De primaire processen zijn de processen die samenhangen met het ontwerpen en bouwen van het systeem. Infocon ondersteunt deze processen met testen en kwaliteitszorg.

kwaliteitszorg

In dit aandachtsgebied kunnen wij voor u een tweetal, separate fasen uitvoeren, de fase ‘Kwaliteitsdefinitie’ waarin we voor u kunnen bepalen waar uw systeem aan dient te voldoen en/of ‘Kwaliteitsborging’ waarin we op basis van de opgeleverde tussenproducten voor u kunnen controleren of de vastgelegde kwaliteit wordt bereikt.

testen

Tijdens de fase kwaliteitsdefinitie hebben we vastgesteld aan welke eisen het te bouwen systeem dient te voldoen. Tijdens de kwaliteitsborging is vastgesteld of de tussenproducten voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Vormt het totaal van deze activiteiten voldoende waarborg dat het uiteindelijke systeem aan de geformuleerde eisen voldoet? Misschien, maar zekerheid is er (nog) niet. Niet vastgesteld is namelijk of het eindproduct ook daadwerkelijk aan alle eisen voldoet. Dit gebeurt in de fase testen. Voor Infocon is testen feitelijk de eindcontrole uitvoeren om na te gaan of uw systeem voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

procesvisie

Flexibiliteit staat bij ons hoog genoteerd. Het betekent dat wij u onze persoonlijke aandacht geven. En dat wij in staat zijn om vanuit de procesvisie onze diensten aan te passen aan uw persoonlijke eisen en wensen. De procesvisie is een gereedschapskist waaruit we bij aanvang van een testproject samen met u bepalen welke onderdelen uit de procesvisie relevant zijn om uw testdoel zo effectief en efficient mogelijk te bereiken.

Introductie Procesvisie op Maat (pptx, download)